1.Všeobecné ustanovenia

  1. Týmito Všeobecnými podmienkami vernostného programu (ďalej len „VP“) sa riadia vzťahy medzi obchodnými spoločnosťami skupiny lekární TaJ (ďalej len spolu „Predávajúci“) a každou fyzickou osobou – nepodnikateľom (spotrebiteľom), ktorá je držiteľom Vernostnej karty podľa tohto VP a je zároveň kupujúcim Tovaru ponúkaného Predávajúcimi v rámci jeho predmetu podnikania – kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, ktoré vzniknú pri kúpe Tovaru. 
  1. Na účely tohto VP a zmluvných vzťahov, kde jedným z účastníkov je Predávajúci sa rozumie: 
 1. Zmluvou – kúpna zmluva, predmetom ktorej je predaj Tovaru v rámci predmetu podnikania Predávajúceho – kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi; Zmluvou sa rozumie písomná a aj ústna zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami; pokiaľ nie je upravené v tomto VP inak, je Zmluva vždy uzatvorená a riadi sa týmito VP a príslušnými ustanoveniami § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOS“) a zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“); 
 2. Kupujúcim – každá fyzická osoba – nepodnikateľ (spotrebiteľ), ktorá uzatvorila s ktorýmkoľvek z Predávajúcich Zmluvu a je držiteľom Vernostnej karty podľa tohto VP;
 3. Tovarom – sa rozumejú zdravotnícke pomôcky, výživové doplnky, dietetické potraviny a lieky, ktoré nie sú ani len z časti uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia, tzv. voľnopredajné zdravotnícke pomôcky, výživové doplnky, dietetické potraviny a lieky; na účely tohto VP sa za voľnopredajný tovar považuje všetko tovar poskytovaný u Predávajúcich okrem:
  1. liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis,
  2. liekov, ktoré sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov,
  3. iii.individuálne pripravovaných liekov,
  4. zdravotníckych pomôcok, ktoré sú zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok,
  5. zdravotníckych pomôcok, ktoré sú zaradené v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych pomôcok,
  6. dietetických potravín, ktoré sú zaradené v zozname kategorizovaných dietetických potravín,
  7. vii.tovaru so zníženou cenou z dôvodu akciového tovaru,
  8. viii.tovaru so zníženou cenou z dôvodu hroziacej exspirácie,
  9. tovar vydávaný na základe zľavových kupónov alebo darčekových poukazov.
 4. Kúpnou cenou – cena dodaného tovaru v zmysle platného cenníka Predávajúcich; Kúpna cena je uvedená vrátane príslušnej výšky dane z pridanej hodnoty;
 5. Program – je vernostným programom Predávajúcich poskytujúceho systém poskytovania zliav a výhod Predávajúcimi jednotlivým Kupujúcim v zmysle tohto VP;
 6. Vernostnou kartou – karta, ktorá oprávňuje jej oprávneného držiteľa, ktorým je Kupujúcim, využívať zľavy a výhody v zmysle Programu pri nákupe Tovaru u Predávajúcich. Vernostná karta je majetkom Predávajúcich a je neprenosná. 

2. Vydanie Vernostnej karty

2.1 O vydanie Vernostnej karty môže požiadať iba fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá dovŕšila najneskôr v čase podania žiadosti 18. rok života. O vydanie Vernostnej karty môže požiadať vyplnením a podpísaním predpísaného tlačiva, ktorého vzor je k dispozícii v jednotlivých prevádzkach Predávajúcich. 

2.2 Vernostná karta bude vydaná v tej predajni jedného z Predávajúcich, v ktorej žiadateľ požiadal o vydanie Vernostnej karty a odovzdal vyplnené a podpísané predpísané tlačivo o vydanie Vernostnej karty. 

2.3 Vernostná karta stráca platnosť v okamihu, kedy držiteľ Vernostnej karty v ktorejkoľvek prevádzke Predávajúcich vydanú Vernostnú kartu odovzdá, alebo nahlási jej stratu alebo odcudzenie. V takýchto prípadoch sa držiteľovi Vernostnej karty neposkytuje žiadna kompenzácia. V prípade odcudzenia alebo straty Vernostnej karty bude držiteľovi Vernostnej karty vydaná nová Vernostná karta, to neplatí v prípade, ak držiteľ Vernostnej karty odmietne vydanie novej Vernostnej karty. 

3. Použitie Vernostnej karty 

3.1 Vernostná karta je použiteľná v ktorejkoľvek lekárni Predávajúcich. 

3.2 Pri použití Vernostnej karty sú zamestnanci Predávajúcich oprávnení overiť totožnosť držiteľa Vernostnej karty, ako aj vzťah medzi držiteľom Vernostnej karty a osobou, ktorá Vernostnú kartu použije pri nákupe Tovaru v ktorejkoľvek prevádzke Predávajúcich. V prípade, že osoba, ktorá predloží Vernostnú kartu na použitie, odmietne preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu, sú zamestnanci Predávajúcich oprávnení odmietnuť použite Vernostnej karty. 

3.3 Zamestnanci Predávajúcich zadržia Vernostnú kartu, ktorá bola jej oprávneným držiteľom nahlásená ako stratená alebo odcudzená vždy, ak bude predložená na použitie pri nákupe Tovaru.

3.4 Poskytnutie zľavy z doplatku pri nákupe lieku, ktorý je čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia.

Pri nákupe lieku, ktorý je čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia sa na základe požiadavky držiteľa VK môže poskytnúť zľava z doplatku podľa § 89 ods. 2 zákona 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene  doplnení niektorých zákonov v platnom znení. (ďalej len „zákon č. 363/2011 Z.z.“) (ďalej len „zľava z doplatku“). O poskytnutí zľavy z doplatku a výške poskytnutej zľavy z doplatku rozhoduje výhradne lekáreň, voči ktorej požiadavka na použitie VK smeruje, pričom sa riadi nasledovnými zásadami:

 1. a)zľava z doplatku sa môže poskytnúť iba pri splnení podmienok podľa § 89 ods. 2 zákona 363/2011 Z.z.,
 2. b)zľava z doplatku sa poskytuje najviac do výšky 0,25 € za jedno balenie lieku, tak aby súčet zliav z doplatku za všetky balenia liekov vydaných na základe jedného predpisu alebo výpisu z lekárskeho predpisu neprekročil sumu 0,50 €. 

3.5 Každá Vernostná karta obsahuje bodové konto, na ktoré sa držiteľovi VK vo forme bodov pripisuje hodnota zľavy sľúbenej pri nákupe voľnopredajného sortimentu lekární. Bodové konto sa dá čerpať vždy maximálne do výšky 29% ceny produktu v závislosti od typu produktu.

3.6 Ak v týchto VP nie je ustanovené inak, na bodové konto VK sa pri nákupe voľnopredajného sortimentu pripisujú 3 body za každých 0,25 € ceny nákupu voľnopredajného sortimentu vrátane DPH, a to bez ohľadu na cenu celkového nákupu. Na bodové konto VK sa vždy pripisujú len celé body, nie ich desatinné časti.

3.7 Body pripísané na bodovom konte VK môže držiteľ VK pri ďalšom nákupe v lekárni čerpať ako zľavu z ceny nákupu voľnopredajného sortimentu, pričom 4 body predstavujú zľavu vo výške 0,01 €.  

3.8 Kupujúci musí v prípade uplatnenia zľavy z ceny predávaného Tovaru uhradiť minimálne čiastku vo výške 0,06 % vrátane DPH z každého jedného kusu Tovaru, ktorý je predmetom nákupu.

4. Ochrana osobných údajov držiteľa Vernostnej karty

4.1 Žiadateľ, ktorý je fyzickou osobou potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, v dátum narodenia a číslo identifikačného dokladu sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Žiadateľ, alebo na vykonanie  opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Žiadateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie pre zapojenia sa Kupujúcich, ktorí sú držitelia Vernostnej karty do Programu podľa tohto VP a s tým súvisiacim uzatváraním Kúpnych zmlúv a využívanie benefitov Programu zo strany Kupujúcich. na úkony spojené so žiadosťou o vydanie vernostnej karty ako Službou, vrátane neskoršej komunikácie so Žiadateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Žiadateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

4.2 Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 4.1. týchto VP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 4.1. týchto VP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Žiadateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Žiadateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v Zmluve povinný informovať Žiadateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Poskytovateľ získal od Žiadateľa súhlas.

4.4 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Žiadateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

4.5 Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

 • Identifikačné údaje poskytovateľov: T a J, s.r.o., Generála Svobodu 26, 080 01 Prešov, IČO 31 723 517, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 2876/P; PrimaDomi spol. s.r.o, Arm. Generála Svobodu 26, Prešov 08001, IČO 47540923, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 29544/P ; Oktagon group s.r.o, Oravská 3, Prešov 08001, IČO 50006088, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 32037/P 
 • Poskytovateľov je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: ochranadat@lekarentaj.sk,
 • Poskytovatelia uchovávajú osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby,
 • Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 4.1,
 • Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 4.1.,
 • Žiadateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov,
 • Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov,
 • Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 4.1. Žiadateľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby.

4.6 Informácie o právach dotknutej osoby – Užívateľa: 
Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Žiadateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 4.5.,
 • Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
 • Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
  Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
 • Na základe čl. 19 GDPR je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi,
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,
 • Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú,
 • Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby,

4.7 Poskytnutie informácií dotknutej osobe

 • Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť,
 • Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty,
 • Informácie podľa tohto bodu poskytuje Poskytovateľ bezodplatne,
 • Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

5. Záverečné ustanovenia

5.1 Na Zmluvy uzatvorené medzi Predávajúcimi a Kupujúcim sa uplatní výlučne slovenské právo. 

5.2 Predávajúci majú výlučné právo na jednostrannú zmenu týchto VP, pričom zmeny VP nadobudnú účinnosť ich zverejnením na adrese prevádzky každého Predávajúceho. Vzťahy medzi Predávajúcimi a Kupujúcimi sa spravujú podmienkami VP aktuálne účinných v danom čase.

5.3 Kupujúci a dolu podpísané fyzické osoby prehlasujú, že sa s týmito VP oboznámili, že si ich prečítali, porozumeli ich obsahu, predstavuje ich slobodnú, dobrovoľnú, zrozumiteľnú a určitú vôľu, nepristupujú k nim za nápadne nevýhodných podmienok, ani pod nátlakom a ani v tiesni, že ich berú na vedomie a bez výhrad k ním pristupujú.

5.4 Tieto VP nadobúdajú účinnosť dňa 1.8.2021.